> Windows平台
> 200M静态空间
> 存放纯HTML页面,入门服务首选
 
单线路 100元/年
 
> Windows平台
> 50M网页 50M(2个)邮局
> 支持ASP脚本
> 支持Access
> 购买多年有更多优惠
> 小型网站开发者的首选
单线路 150元/年
 
> Windows或者Linux平台
> 100M网页 50M(2个)邮局
> 支持ASP(Windows)/PHP、JSP(Linux)
> Access(Windows)/5M MySQL数据库(Linux)
> 中小型企业建设动态企业级
> 高效网站首选
 
单线路 200元/年
 
> Windows或者Linux平台
> 200M网页 75M(3个)邮局
> 支持ASP(Windows)/PHP、JSP(Linux)
> Access(Windows)/10M MySQL数据库(Linux)
> 适合个人用户、小型企业
> 快速低成本地创建网上家园
 
单线路 300元/年